FRÜCHTE IN ALKOHOL

verboten gut

Krügerl sortiert  18% Vol. 0,02 LBirnen-Bällchen mit Birnenbrand  16% Vol. 0,35 kg GlasBergschuhe sortiert 18% Vol. 0,02 LBergschuh Whisky-Weichseln 18% Vol. 0,02 LKrügerl Whisky-Weichseln  18% Vol. 0,02 L